fbpx Algemene voorwaarden | Vakantiedagen Overslaan en naar de inhoud gaan

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Vakantievoetbal. Vakantievoetbal zal hierna Vakantievoetbal worden genoemd.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Vakantievoetbal zijn aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vakantievoetbal en de Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien Vakantievoetbal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vakantievoetbal in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2. Aanbiedingenoffertes
2.1 Alle aanbiedingenoffertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Vakantievoetbal bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Vakantievoetbal als juist worden aangemerkt.
2.2 Vakantievoetbal kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vakantievoetbal daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vakantievoetbal anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vakantievoetbal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle door Vakantievoetbal vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Vakantievoetbal is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 
Artikel 4. Inschakeling van derden
4.1 Vakantievoetbal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2 Indien Vakantievoetbal derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van de deelnemer.
 
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vakantievoetbal dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.2 Vakantievoetbal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.3 Indien door Vakantievoetbal of door Vakantievoetbal ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de deelnemer of een door de deelnemer aangewezen locatie, draagt de deelnemer kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door de deelnemer te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.
5.4 De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vakantievoetbal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vakantievoetbal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vakantievoetbal zijn verstrekt, heeft Vakantievoetbal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen.
5.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vakantievoetbal zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Vakantievoetbal gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de deelnemer en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vakantievoetbal op en is voor de deelnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vakantievoetbal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
5.8 Indien de deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vakantievoetbal gehouden is, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Vakantievoetbal daardoor direct of indirect ontstaan.
 
Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1 Vakantievoetbal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Vakantievoetbal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van Vakantievoetbal kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6.2 Voorts is Vakantievoetbal bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vakantievoetbal kan worden gevergd.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vakantievoetbal op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Vakantievoetbal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien Vakantievoetbal tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5 Indien de ontbinding aan de de deelnemer toerekenbaar is, is Vakantievoetbal gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Bij annulering vanuit de deelnemer is geen restitutie van toepassing.
6.6 Indien de deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vakantievoetbal gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.7 De geldende opzegtermijn voor het tussentijds opzeggen van de overeenkomst tussen de deelnemer en Vakantievoetbal is drie (3) maanden voor het einde van de overeenkomst.
6.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vakantievoetbal, zal Vakantievoetbal in overleg met de deelnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de deelnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vakantievoetbal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de deelnemer in rekening gebracht. De deelnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vakantievoetbal anders aangeeft.
6.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vakantievoetbal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vakantievoetbal op de deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.10 Indien de deelnemer een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de deelnemer in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.
6.11 Indien Vakantievoetbal niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
6.12 Vakantievoetbal heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
6.13 Is Vakantievoetbal toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Vakantievoetbal zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Vakantievoetbal zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 
Artikel 7. Overmacht
7.1 Vakantievoetbal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Vakantievoetbal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vakantievoetbal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vakantievoetbal of van derden, ziekte van de medewerker van Vakantievoetbal, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijving”
daaronder begrepen. Vakantievoetbal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vakantievoetbal zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Vakantievoetbal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Voor zover Vakantievoetbal ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vakantievoetbal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7.5 In geval van overmacht zal Vakantievoetbal zich naar redelijkheid inspannen om de deelnemer desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien Vakantievoetbal aansprakelijk mocht zijn, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Vakantievoetbal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vakantievoetbal is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 Indien Vakantievoetbal aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vakantievoetbal beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 
Artikel 9. Vrijwaring
9.1 Vakantievoetbal zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Vakantievoetbal jegens de deelnemer is.
9.2 De deelnemer vrijwaart Vakantievoetbal tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Vakantievoetbal bedingen.
9.3 De deelnemer vrijwaart Vakantievoetbal volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellenprogrammatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Vakantievoetbal door of vanwege de deelnemer ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
9.4 Indien Vakantievoetbal door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden Vakantievoetbal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vakantievoetbal, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vakantievoetbal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer.
 
Artikel 10. Annulering
10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen de deelnemer en Vakantievoetbal anders is overeengekomen. 
 
Annulering Opdracht
10.2.1 De deelnemer is bij een annulering van de opdracht tot 2 weken voor de uitvoering 50% van de prijs verschuldigd.
10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Vakantievoetbal ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.
10.3.2. Vakantievoetbal behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Vakantievoetbal, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft de deelnemer recht op restitutie van het betaalde bedrag
10.3.3 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Vakantievoetbal, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.
 
Artikel 11. Betaling
11.1 De deelnemer dient het betaalverzoek van Vakantievoetbal voor aanvang van het evenement te voldoen tenzij anders is overeengekomen.
11.2 De deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vakantievoetbal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11.3 Is de deelnemer in verzuim, dan behoudt Vakantievoetbal zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
11.4 Indien de deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Vakantievoetbal gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Vakantievoetbal om schadevergoeding te vorderen.
11.5 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij (geen consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad €150,00.
11.6 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan
11.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.
 
Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Het is de deelnemer zonder schriftelijke toestemming van Vakantievoetbal verboden om de door Vakantievoetbal verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de deelnemer wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Vakantievoetbal.
 
Artikel 13. Geheimhouding en Privacy
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 De persoonlijke gegevens die Vakantievoetbal via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Vakantievoetbal houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Vakantievoetbal zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vakantievoetbal, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vakantievoetbal het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.